Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

Program SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM


 Obecność sześciolatka w edukacji wczesnoszkolnej wymaga modyfikacji myślenia o edukacji i kształceniu w klasach 1-3.
 Szkoła jest zobowiązana stworzyć takie warunki, by sześciolatek mógł dobrze funkcjonować w środowisku szkolnym.

 
Cele podjętych  działań:
 
 • Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Wspieranie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności sprzyjających uczeniu się.
 • Wyposażenie ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną  w kompetencje pozwalające osiągnąć sukces w klasie IV
 
Zadania  szkoły przyjaznej sześciolatkom:
 
 1. - Minimalizacja kontrastów między przedszkolem a szkołą;
 2. - Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne;
 3. -Wspieranie dziecka i jego rodziny w nowej sytuacji ;
 4. - Klimat sprzyjający akceptacji w nowym środowisku szkolnym;
 5. - Opieka przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli;
 6. - Odpowiednia opieka w świetlicy;
 7. - Dobór programów nauczania dostosowany do możliwości uczniów i bazy szkoły;
 8. - Twórcze metody pracy z dzieckiem;
 9. - Wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie;
 10. - Rozwój zdolności i zainteresowań dziecka;
 11. - Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do
 12. nauki i zabawy,
 13. działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie
 14. i najbliższe otoczenie,

( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załącznik 2 „Podstawa
programowa kształcenia ogólnego dla szkółpodstawowych”, s. 4 (dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 
 
Zadania nauczyciela:
 
1.      - Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia i jego środowiska
2.      - Właściwa organizacja czasu pracy i odpoczynku dzieci
3.      - Dbałość o bezpieczeństwo i atmosferę w grupie klasowej
4.      - Organizacja zabaw i zajęć, które oddziaływają na wszystkie zmysły
5.      - Stosowanie aktywizujących form działania
6.      - Wybór odpowiedniego programu dla swoich uczniów
7.      - Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju

i możliwościach uczenia się;
8.      - Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:      uczeń –szkoła –dom rodzinny;
9.      - Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
10.  - Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego

świata i w dążeniu do prawdy;
11.  -Odkrywanie uzdolnień uczniów i ich rozwijanie
W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarzanie warunków do prezentowania

swych osiągnięć,

np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych