Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Program SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM


 Obecność sześciolatka w edukacji wczesnoszkolnej wymaga modyfikacji myślenia o edukacji i kształceniu w klasach 1-3.
 Szkoła jest zobowiązana stworzyć takie warunki, by sześciolatek mógł dobrze funkcjonować w środowisku szkolnym.

 
Cele podjętych  działań:
 
 • Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Wspieranie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności sprzyjających uczeniu się.
 • Wyposażenie ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną  w kompetencje pozwalające osiągnąć sukces w klasie IV
 
Zadania  szkoły przyjaznej sześciolatkom:
 
 1. - Minimalizacja kontrastów między przedszkolem a szkołą;
 2. - Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne;
 3. -Wspieranie dziecka i jego rodziny w nowej sytuacji ;
 4. - Klimat sprzyjający akceptacji w nowym środowisku szkolnym;
 5. - Opieka przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli;
 6. - Odpowiednia opieka w świetlicy;
 7. - Dobór programów nauczania dostosowany do możliwości uczniów i bazy szkoły;
 8. - Twórcze metody pracy z dzieckiem;
 9. - Wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie;
 10. - Rozwój zdolności i zainteresowań dziecka;
 11. - Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do
 12. nauki i zabawy,
 13. działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie
 14. i najbliższe otoczenie,

( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załącznik 2 „Podstawa
programowa kształcenia ogólnego dla szkółpodstawowych”, s. 4 (dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 
 
Zadania nauczyciela:
 
1.      - Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia i jego środowiska
2.      - Właściwa organizacja czasu pracy i odpoczynku dzieci
3.      - Dbałość o bezpieczeństwo i atmosferę w grupie klasowej
4.      - Organizacja zabaw i zajęć, które oddziaływają na wszystkie zmysły
5.      - Stosowanie aktywizujących form działania
6.      - Wybór odpowiedniego programu dla swoich uczniów
7.      - Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju

i możliwościach uczenia się;
8.      - Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:      uczeń –szkoła –dom rodzinny;
9.      - Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
10.  - Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego

świata i w dążeniu do prawdy;
11.  -Odkrywanie uzdolnień uczniów i ich rozwijanie
W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarzanie warunków do prezentowania

swych osiągnięć,

np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych