Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Program SZKOŁA BEZ PRZEMOCY


 SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICEM-NAUCZYCIELEM-UCZNIEM

NIEBIESKA LINIA 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 

  

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK DLA NAUCZYCIELA 

 

 

 

 

 Kodeks

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników
niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy
nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują
siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.


3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy,
procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów
oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników
społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby
znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu
przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią
pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu
rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności
psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia
systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań
profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby
przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.


W Kodeksie "Szkoły bez przemocy" znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła,
której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i
normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki - formalne i organizacyjne,
jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której
członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
W myśl Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu,
pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia oraz spełnienie
pozostałych zasad Kodeksu. Prof. Janusz Czapiński, jeden z autorów Kodeksu podkreśla,
że ten punkt jest najważniejszy - "W Polsce wspólnoty mamy już np. w rodzinach i tam
wskaźnik patologii jest stosunkowo niski. Nie trzeba układać regulaminów, przewidujących
rozwiązania trudnych sytuacji, bo wspólnota ta reguluje się sama. W szkole może być tak samo,
ale nie jest. Zmianie tego stanu rzeczy ma służyć pierwszy, kluczowy punkt Kodeksu. Pozostałe
są jego rozwinięciem. Ich realizacja ma na celu wytworzenie w uczniach i nauczycielach
poczucia więzi oraz dumy z faktu, że są w tej, a nie innej szkole. Z kolei rodzicom ma pomóc
w tym, by nie utyskiwali na szkołę".

W Kodeksie zwrócono również uwagę na potrzebę diagnozowania problemu przemocy,
potrzebę natychmiastowej reakcji na wszelkie przejawy agresji oraz prawo wszystkich
zainteresowanych grup do edukacji na ten temat. Podkreślono również konieczność
współdziałania ze środowiskiem pozaszkolnym. "Szkoła nie jest samotną wyspą.
Jest osadzona w konkretnej wsi, dzielnicy, gdzie obok jest osiedle, fabryka, gospodarstwo,
sklep czy kościół. Wszystkie te instytucje mogą i powinny współdziałać ze sobą, a tylko
współpraca wielu partnerów społecznych da rezultaty przy zwalczaniu agresji w szkole i poza nią",
przypomniał inny współautor Kodeksu, Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kodeks został przygotowany przez Radę Programową kampanii i, w skład której wchodzą:
Joanna Pilcicka, Prezes Media Regionalne, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, prof. Janusz Czapiński,
psycholog społeczny, dr Anna Giza - Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska, psycholog
ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej" oraz Jacek Michałowski,
psycholog, dyrektor programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.